Popis interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie

Hlavní oltář

Scéna na hlavním oltáři představuje Nanebevzetí Panny Marie, kterou vytvořil J. J. Schauberger ze štuku. Kompozice je rozdělena do tří částí – mohutný dolní komplex zachycuje anděly a oblaka odnášející Pannu Marii, kterou očekává Ježíš Kristus s křížem, druhou část tvoří Duch Svatý v podobě holubice vznášející se v okně do zlata svítícím a nad tím vším sedí žehnající Bůh Otec v oblacích, který se levou rukou opírá o zeměkouli. Celé barokní seskupení je ukončeno mariánským monogramem.

Celkový dojem navíc umocňují sochy světců v nadživotní velikosti umístěné mezi sloupy. Zleva stojí sv. Kateřina Alexandrijská s knihou v ruce, sv. František z Pauly s holí, sv. Antonín z Padovy s malým Ježíškem v náručí a sv. Cecílie bez atributů. Světci jsou určitým způsobem spjati s donátorskou dvojící – hraběcím párem Františkem Antonínem z Rottalu a jeho první manželkou Marií Cecílií.

Před hlavním oltářem jsou na samostatných soklech protějškově umístěny vrcholné barokní dřevořezby andělů (světlonošů) nesoucí pochodeň od O. Zahnera.

V roce 2001 byl zhotoven podle návrhu již zesnulého diecézního architekta Ing. Tomáše Černouška nový obětní stůl a ambon.

 
 

Oratoř a hraběcí iniciály

Nad sakristií byla vybudována oratoř, která sloužila pro pobyt členů hraběcí rodiny během mše svaté. V současnosti je tato místnost využívána rodiči s dětmi během mše svaté.

Pod okny oratoře při pohledu z kněžiště lze vidět navzájem propojené iniciály každého z donátorského páru, které byly vytvořeny velmi vkusnou a nenápadnou formou.

Pod levým oknem (nad vstupem do sakristie) jsou zrcadlově písmena FGRARGF a uprostřed ještě malé písmeno V, což značí Franz Anton Graf von Rottal (František Antonín hrabě z Rottalu).

Pod pravým oknem je velké písmeno M, nahoře uprostřed dvě písmena C proti sobě, dole uprostřed malé V a po stranách zrcadlově dvě písmena R a dvě G. Iniciály odkazují v tomto případě na Maria Cecilia Gräfin von Rottal (Marii Cecílii hraběnku z Rottalu).

 

 

Iniciály hraběte                                       Iniciály hraběnky 


 

Kazatelna a křtitelnice

Vedle vchodu do sakristie se nachází kazatelna. Na parapetu řečniště je umístěn reliéf dvanáctiletého Ježíše Krista učícího v chrámě. Nahoře letící anděl a andílek přidržují drapérii splývající ze stříšky. Na čelní straně stříšky je kartuš s nápisem – „Kdo z Boha jest, slovo Boží slyší“.
 

Proti kazatelně je velmi vzácná křtitelnice, dílo J. J. Schaubergra. V její dolní části lze vidět dva andělíčky, kteří nesou nádobu s křestní vodou uzavřenou tepaným víkem v podobě mušle. Nad ní se nachází mohutná zeměkoule se zlatými mraky, které znázorňují světadíly s odkazem na biblický text: „Jděte do celého světa a křtěte všechny národy.“ (Mt 28,19). Na zeměkouli stojí Jan Křtitel a křtí klečícího Ježíše Krista v řece Jordánu, kterou znázorňuje stříbrný pramen. Pod baldachýnem se vznáší Duch Svatý v podobě holubice a na stříšce sedí Bůh Otec v oblacích. V čele baldachýnu je kartuš s nápisem – „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest“.     

 

Kostelní mobiliář

            Interiér hlavní lodi je vyplněn 24 dubovými lavicemi, jejichž vnější část je původní z 1. poloviny 18. století, a tvoří tak barokní kostelní mobiliář svou kvalitou v této oblasti ojedinělý. Na bocích lavic jsou sloupy s vřetenovými dříky, na čelní a zadní straně potom plasticky řezané akantové rozviliny s květy a vrapované stuhy. 

 

Hudební kruchta

            V západní části lodi na hudební kruchtě se nachází varhanní skříň, která je ozdobena devíti andělíčky s hudebními nástroji barokní kapely (trubka, loutna, tympány, housle, flétna). Prostřední andílek diriguje dva zpívající pod ním. Varhanní prospekt je završen skulpturou krále Davida hrajícího na harfu (citeru). Za varhanami je velmi působivá iluzivní malba. 

 

Výmalba

Původní výmalba klenby v hlavní lodi byla z důvodu porušenosti v roce 1862 přemalována ve stylu druhého rokoka. Výmalba obsahuje iluzivní rámy, květinové girlandy, vázy a kartuše s náboženskými symboly. V bočních lodích je původní stropní výmalba.  

 

Znaky obcí

V roce 2006 bylo v hlavní lodi umístěno pod konsekračními kříži šest znaků z dubového dřeva vyrobených řezbářstvím Rustik v Chvalčově na náklad obcí a farnosti. Na mohutných pilířích lodi visí znaky obcí Bořenovice, Jankovice, Martinice, Přílepy a v kněžišti následuje znak farnosti a města Holešova. 

 

 

 

Zvony

Ve farním kostele se původně nacházelo pět zvonů. Tři z nich byly rekvírovány pro vojenské účely v roce 1942, jednalo se o největší zvon Maria (z r. 1650, přelitý r. 1871), dále tzv. Umíráček a Sanktusník. Zbylé dva renesanční zvony se dochovaly do dnešních dnů. Nesou jména sv. Jakuba (z r. 1596) a sv. Václava (z r. 1597) a můžeme je slyšet vyzvánět přede mší svatou, v 6 hodin, v poledne, v 19 hodin, při svatbách, pohřbech a dalších slavnostních příležitostech.

 

 

autor textu: Mgr. Radka Procházková