Popis interiéru kostela sv. Anny

Popis kněžiště

        Hlavní oltář je zasvěcen sv. Anně a je zbudován z cihel jako všechny ostatní oltáře v kostele. Oltářní obraz umístěný mezi dvěma mohutnými sloupy představuje sv. Annu, která v přítomnosti svého manžela sv. Jáchyma vyučuje Pannu Marii. Obraz namaloval akademický malíř František Antonín Palko (1717–1766) a je považován za jedno z jeho nejlepších děl s náboženskou tematikou na Moravě. Nad obrazem je štukované sousoší sv. Trojice a erb Rottalů (na červeném poli stříbrný kříž).

        Dojem umocňují sochy zakladatelů trinitářského řádu, sv. Felix z Valois (nalevo) a sv. Jan z Mathy (napravo), oba v nadživotní velikosti. Štukovou výzdobu a sochy provedl olomoucký sochař Ondřej Zahner (například se podílel na výzdobě sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, který je zapsán mezi památky UNESCO).

        V presbytáři je umístěna kazatelna, zavěšená v lehce naznačeném triumfálním oblouku, která je přístupná schodištěm ode dveří do sakristie. Stříška kazatelny má shodný půdorys s řečništěm. Na římse visí asymetrická rokajová kartuš s latinským nápisem: BEATI QUI AUDIUNT VERBUM DEI et CUSTODIUNT ILLUD Lk XI, XXVIII. (Překlad: Blaze je těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lk 11, 28). Stříšku završují tři vzpínající se voluty, nad nimi oblaka a Boží oko ve svatozáři.

        V presbytáři na levé straně je vchod do sakristie, nad ní byla dříve umístěna oratoř pro hraběcí rodinu, vybudovaná z chórové kaple zrušeného trinitářského řádu.                    

                    

 

Pět bočních oltářů

        V kostele bylo vybudováno celkem pět bočních oltářů, dva na levé straně a tři na pravé straně lodi, jejichž štukovou výzdobu provedl Ondřej Zahner. Tři velké obrazy namaloval olomoucký malíř Josef Pilz (1711–1797).

  1. Oltář s Ukřižovaným byl zbudován vlevo poblíž presbytáře. Střed oltáře zaujímá socha Ukřižovaného v životní velikosti z poloviny 18. století z lipového dřeva. Kříž je pravděpodobně kopií „Ukřižovaného ze Zašové“ (pocházející z 20. let 16. století).
  2. Protějškový oltář Panny Marie se s předešlým vzhledově shoduje. Obraz představuje Bolestnou Pannu Marii.
  3. Oltář sv. Peregrina byl zbudován na pravé straně uprostřed lodi. Na oltářním obraze je v popředí znázorněn sv. Peregrin, který sedí na židli a nechává si ovazovat nemocnou nohu andílkem. Světec vzhlíží na krucifix, postavený na stole mezi dvěma svícny. Po stranách stojí oblíbené barokní světice sv. Tekla (nalevo) a sv. Walburga (napravo), která má na knize dvě lahvičky s olejem.
  4. Oltář sv. Petra z Alcántary byl zbudován napravo od hlavního vstupu do kostela. Uprostřed je obraz sv. Petra, který klečí na oblaku, je oděn do mnišské kutny a podepírán dvěma anděly. Světec se obrací ke kříži, který vlevo nahoře přinášejí andílci. Před světcem leží kniha, důtky a lebka, pás s hřeby a kyj s hřeby (žil přísným asketickým způsobem života). Na soklech po stranách oltáře stojí sv. Vincenc Ferrerský (nalevo) a sv. Felix z Kantalicie (napravo).
  5. Oltář Panny Marie Pomocné byl zbudován nalevo od hlavního vstupu do kostela. Oltářní obraz (maloval Josef Pilz) představuje Pannu Marii sedící na srpku měsíce, která drží v náruči Ježíška, který jí rukama objímá tvář. Po stranách stojí sv. Jan Nepomucký (nalevo) a sv. František Xaverský (napravo).

 

Kostelní mobiliář

        V kostelní lodi je umístěno 16 dubových lavic se třemi cechovními postavníky (cech řeznický, tkalcovský a pekařský s mlynářským). Lavice zdobí na čelech a bocích nízké řezané úponky.

        Po stranách hlavního vstupu do kostela jsou umístěny původní dubové barokní zpovědnice z poloviny 18. století. Reliéf na dvířkách zpovědnice, umístěné vpravo od vstupu, představuje sv. Petra. Reliéf na protější zpovědnici znázorňuje sv. Máří Magdalénu.

 

Hudební kruchta

        Na hudební kruchtě jsou vzácné varhany z roku 1754 (literatura další osudy neuvádí), které zhotovil pro kostel sv. Anny a instaloval je zde stavitel varhan Ignác Golgat (Folgar) z Valašského Meziříčí, které byly dlouhou dobu poháněny jen šlapacím měchem.

        Za varhanami visí postní obraz (namaloval František Ondrúšek r. 1865). Dříve býval v době postní umístěn za svatostánkem ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

 

 

Zvony

        V průčelí kostela sv. Anny je jednoduchá čtyřboká věž, na níž byly dříve umístěny hodiny. Ve věži pak visely tři zvony, které za první světové války (r. 1917) byly odebrány pro vojenské účely.

 

autor textu: Mgr. Radka Procházková